دی تجهیز آزما

الکترود های یونی

الگترود یون گزین : (ISE) به عنوان یک الکترود ویژه شناخته شده است . مبدل یا سنسوری است که یون های ویژه محلول را به پتانسیل الکتریکی توسط ولت متر یا پی اچ متر اندازه گیری میکند .
نکته: ولتاژ از نظر تئوری به لگاریتم غلظت یا فعالیت یونی وابسته است و بر اساس معادله نرنست تعیین می شود.
قسمت حس کننده الکترود معمولا یک قشاء یون ویژه است که پتانسیل آن  با توجه به یک الکترود مرجع
تعیین میشود .
الکترود های یون گزین در انجام ازمایشهای تحقیقاتی ،بیوشیمیایی و بیوفیزیکی انجام و از ان استفاده می شود که
اندازه گیری غلظت یک یون در محلول های آبی مورد نیاز است .


شرکت دی تجهیز آزما


تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خ جمهوری
کوچه لقمان ، ساختمان بهروز ، ط 4 ، واحد 10

0098 (21) 66972811

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان